Login

De taak van de Raad van Toezicht (RvT) is om toezicht te houden op het beleid van het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen (STOVOH) en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Daarnaast voorziet de RvT het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies indien dit in belang is van de Stichting.

De RvT kent 3 commissies, te weten de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de commissie onderwijs. Voor de betrfefende reglementen klikt u op de commissie.

De RvT is als volgt samengesteld:
• Dhr. drs. J.A. van Dalen (voorzitter RvT, lid remuneratiecommissie, lid commissie onderwijs)
• Dhr. J.H. Nicolai (lid RvT, voorzitter auditcommissie)
• Mw. mr. P.C. Tange (lid RvT, voorzitter remuneratiecommissie)
• Dhr. J. Steenbergen (lid RvT, lid auditcommissie)
• Mw. E. Y. van Rijssen (lid RvT, voorzitter commissie onderwijs).
De RvT is ingesteld op basis van de Statuten en werkt met Huishoudelijk Reglement en een Toezichtkader.

De leden van de RvT worden op voordracht van de oudergeleding van de GMR, de GMR en de RvT benoemd door de gemeenteraad voor een periode van maximaal 4 jaar en zijn ook herkiesbaar. Er is een rooster van aftreden. Uitgangspunt voor een benoeming is de Profielen en profielmix RvT.