Login
Extra aandacht, kan dat?
Ja, dat kan in het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) van Wolfsbos!
 
LWOO vindt plaats op de locatie Harm Smeenge. De basisschool meldt een leerling aan voor het LWOO onderzoek. Onderzoeksgegevens bepalen of een leerling in aanmerking komt voor LWOO. De plaatsingscommissie bespreekt de resultaten met ouders en basisschool. 
Leerlingen met een LWOO aanwijzing hebben altijd een leerachterstand. Voor leerlingen waarbij behalve leerachterstanden ook sprake is van sociaal emotionele problematiek, is er de veilige setting. De leerlingen in de veilige setting hebben de meeste theorielessen in eenzelfde vleugel in het gebouw. Zij kunnen in een aparte ruimte pauze houden.  

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen over leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) of wilt u een afspraak maken, dan kunt u contact opnemen met onze school via telefoonnummer 0528 - 266 192 of een mail sturen naar:
Hans Kok (teamleider onderbouw vmbo) of
Arjan Schepel (teamleider zorg)
 
Dakpanleerlingen
Dakpanleerlingen hebben een praktijkonderwijs beschikking, maar presteren qua niveau op de grens van vmbo-basis en praktijkonderwijs. Deze leerlingen willen we toch de kans geven om eruit te halen wat erin zit! Ze krijgen daarom les op basisberoepsgerichte leerweg. Deze dakpanleerlingen worden geplaatst in klas 1 LWOO.
 
Leerlingen met leerproblemen
Als er zich een leerprobleem bij een leerling voordoet, zal de vakdocent door extra hulp te bieden dit probleem proberen op te lossen. Ook kan extra hulp worden geboden in de daltonuren. Daarnaast wordt tijdens de mentorlessen o.a. aandacht besteed aan studie- en huiswerkbegeleiding.
 
Leerlingen met dyslexie
Op Wolfsbos wordt gewerkt volgens het Protocol bij (een vermoeden van) dyslexie, zodat de leerling met dyslexie de kans krijgt onderwijs te volgen op het niveau dat bij hem/haar past.
 
Zo vinden gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) en toekomstige leerlingen met een dyslexieverklaring al zoveel mogelijk plaats vóór de zomervakantie. Hierdoor kunnen deze leerlingen aan het begin van het nieuwe schooljaar meteen gebruik maken van de juiste faciliteiten en van, indien nodig, dyslexie-ondersteuning op maat.
 
Voor meer informatie over de manier waarop Wolfsbos omgaat met (een vermoeden van) dyslexie zie www.wolfsbos.nl (Over Wolfsbos/Wolfsbos ABC/Dyslexie).
 
Extra zorg
Indien een leerling extra zorg nodig heeft, kan hij/zij terecht bij zijn/haar mentor. De mentor kan het zorgteam hierbij betrekken. Het zorgteam kijkt wat de leerling nodig heeft. Het is mogelijk dat de leerling op school extra begeleiding krijgt of bijvoorbeeld wordt doorverwezen naar jeugdmaatschappelijkwerk. 
 
Leerlingen met concentratieproblemen
Deze leerlingen zijn gebaat bij een duidelijke structuur.
Andere belangrijke punten:
- De groep docenten wordt in het LWOO zo klein mogelijk gehouden.
- De sterke kanten stimuleren en aandacht schenken aan de zwakke kanten.
- Een veilige omgeving bieden: duidelijke afspraken maken.
- Taakgerichte en persoonsgerichte feedback geven.
- Overleggen met de leerling wat hij / zij nodig heeft.
 
Leerlingen met faalangst of zelfinzichtproblemen
Bij leerlingen met faalangst kunnen de leerprestaties tegenvallen. De vakdocenten en / of de mentor kan de leerling hierin begeleiden, zodat het zelfvertrouwen toeneemt. Het krijgen van meer zelfvertrouwen is niet alleen van belang voor het leren op school, maar ook voor het functioneren buiten school. Jaarlijks is er de mogelijkheid deel te nemen aan een faalangstreductietraining. Alvorens de leerling met een dergelijke training begint, wordt toestemming aan de ouder(s) / verzorger(s) gevraagd.
 
Mentorlessen
- Opbouwend gedrag bij jongeren stimuleren.
Daarvoor moeten de leerlingen zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en verantwoordelijkheidsgevoel krijgen. Ze moeten ook kritisch leren denken en leren hoe ze problemen oplossen of keuzes maken.
- Positieve betrokkenheid stimuleren.
Er wordt gewerkt aan een goede sfeer in de groep.
- Gedurende het schooljaar wordt er met de leerlingen over verschillende en op dat moment actuele thema’s gesproken.
 
Sociale vaardigheidstraining
Elk schooljaar wordt een training opgezet voor sociaal angstige c.q. sociaal onhandige leerlingen in de onderbouw. Deze kinderen hebben vaak een laag zelfbeeld op het sociale vlak. Dit kan zich uiten in teruggetrokken, verlegen gedrag maar ook in brutaal gedrag.
Alvorens de leerling met een dergelijke training begint, wordt toestemming aan de 
ouder(s) / verzorger(s) gevraagd.