Login
A

Als je aankomend schooljaar naar RSG Wolfsbos wilt, ben je van harte welkom. Wel moet je eerst worden aangemeld. Dit gebeurt middels een aanmeldingsformulier, wat bestaat uit twee delen; het ouderformulier dat je ouder(s) en/of verzorger(s) in moeten vullen en het onderwijskundig rapport dat door de basisschool moet worden ingevuld. Vervolgens stuurt de basisschool het dossier bestaande uit het ouderformulier en het onderwijskundig rapport naar RSG Wolfsbos. Dit gebeurt via de post, maar steeds vaker digitaal via OSO (overdracht service onderwijs).

Je wordt geplaatst in de opleiding van het niveau dat de basisschool heeft geadviseerd.

Als je extra ondersteuning of speciaal onderwijs nodig hebt onderzoekt de commissie voor arrangeren van RSG Wolfsbos wat er nodig is. Soms vragen we de basisschool hiervoor om informatie. Ook kan het zijn dat we je uitnodigen voor een aanvullende test. Dit geldt in ieder geval als de basisschool het advies LWOO of PRO heeft gegeven. Hiervoor krijgen je ouders en de basisschool dan een uitnodiging. Om op tijd deze extra ondersteuning te kunnen regelen willen we graag dat de aanmelding dan voor de herfstvakantie wordt gedaan.

Klik hier voor de aanmeldformulieren en procedures >>

Klik hier voor de adresgegevens van RSG Wolfsbos >>

   

 

 

 

 

Locatie Groene Driehoek

Valkenlaan 1- 3, 7905 AA   Hoogeveen  
tel.: 0528-268636
(telefonisch bereikbaar tussen  08:00 en 16:30 uur)
e-mail: groenedriehoek@wolfsbos.nl

 • VMBO theoretische leerweg
 • VMBO gemengde leerweg bovenbouw (alleen theorievakken)
 • HAVO
 • ​VWO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Locatie Dikkenberg

Wolfsbosstraat 7, 7905 BZ Hoogeveen
tel.: 0528-265357
(telefonisch bereikbaar tussen  08:00 en 16:30 uur)
e-mail: dikkenberg@wolfsbos.nl

 • Leerwegondersteunend onderwijs voor leerlingen met leer- en sociaal-emotionele problemen
 • VMBO - alle leerwegen
 • AKA-opleiding (arbeidsmarkt kwalificerend assistent, niveau 1 MBO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie Harm Smeenge

Wolfsbosstraat 3, 7905 BZ, Hoogeveen
tel.: 0528-262621
(telefonisch bereikbaar tussen  08:00 en 16:30 uur)
e-mail: harmsmeenge@wolfsbos.nl

 • brugjaar 1/2 VMBO basisvorming
 • VMBO 3/4
 • Gemengde leerweg onderbouw (alleen praktijkvakken)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg
 • Basisberoepsgerichte leerweg
 • AKA-opleiding (arbeidsmarkt kwalificerend assistent, niveau 1 MBO)
 • Leerwerktraject (individueel traject in klas 4 voor leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg)
 • Sportklas
 • Leerwegondersteunend onderwijs (individueel VMBO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De Meander

Wolfsbosstraat 7A, 7905 BZ Hoogeveen
tel.: 0528-234862
(telefonisch bereikbaar tussen  08:00 en 16:30 uur)
e-mail: demeander@wolfsbos.nl

 • Praktijkonderwijs
 • AKA-opleiding (arbeidsmarkt kwalificerend assistent, niveau 1 MBO)

Postadres alle locaties

o.v.v. Locatienaam
Postbus 199
7900 AD Hoogeveen

Klik hier voor het genotmiddelenregelement 

Het schoolplan van RSG Wolfsbos noemen wij ambitieplan. Met gepaste trots presenteren we het ambitieplan 2021-2025 voor Wolfsbos. Hierin verwoorden we op hoofdlijnen wat de agenda voor de toekomst is. Dit document bevat een uitwerking van de gebundelde ideeën van velen die met Wolfsbos een relatie hebben. 

Bezoeken aan de tandarts/huisarts kunnen over het algemeen zo geregeld worden dat ze, indien mogelijk, buiten schooltijd plaatsvinden. Mocht dit niet lukken dan moet er verlof aangevraagd worden.

B

Onze bedoeling
We zijn een brede scholengemeenschap met de schooltypen vwo, havo, vmbo en pro. We bevinden ons op een fraaie campus aan de oostkant van Hoogeveen. We zijn toegankelijk voor alle levensbeschouwingen. Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een leerling tot een persoon die:

 • zichzelf verantwoordelijk voelt voor het eigen handelen
 • weet hoe een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving
 • zorgzaam is naar zichzelf en de ander

Bovenstaande is onze bedoeling. Daarbij horen zogenoemde leidende principes die aangeven hoe je aan je bedoeling werkt.
Dat zijn er bij ons vier. We werken aan onze bedoeling door:

 • een leer- en leefomgeving te creëren waar ieder zich geaccepteerd voelt en de uitdaging durft aan te gaan nieuwe kanten van zichzelf te ontdekken
 • de leerling bewust te maken van de eigen sterke en zwakke kanten
 • te leren van en met elkaar
 • de leerling voor te bereiden op een passend vervolg

We gaan deze bedoeling de komende tijd laten spreken in onze plannen en activiteiten zodat de hierboven genoemde vier leidende principes duidelijk zichtbaar worden.

WIJ ZIEN JOU 

Voor leerlingen betekent het dat ze kunnen verwachten dat wij nieuwsgierig zijn naar wie ze zijn en wat ze kunnen.
Dat we uitgaan van hun mogelijkheden, want daar zit hun kracht. En dat we samen met hen werken aan hun toekomst.

Lees meer over "onze bedoeling" in ons ambitieplan.

In eerste instantie is elke docent ook leerlingbegeleider. Daarnaast heeft elke klas/groep een mentor/coach die een centrale rol speelt in de begeleiding van de leerling. De mentor/coach is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Extra leerlingbegeleiding
In sommige gevallen is extra gespecialiseerde hulp nodig.
Hierbij kan gedacht worden aan:

 • faalangst/examenvrees
 • persoonlijke problemen
 • langdurig ziek zijn
 • dyslexie /discalculie
 • ernstige problemen bij een bepaald vak
 • sociale vaardigheden
 • motoriek

Bij extra leerlingbegeleiding krijgt de leerling op school de steun die op dat moment noodzakelijk is. De begeleiding kan individueel of groepsgewijs plaatsvinden. De wenselijkheid of noodzaak van extra begeleiding wordt meestal door de mentor of docent aangegeven; vanzelfsprekend kunnen leerlingen of ouders/verzorgers ook zelf initiatief nemen. Van elke vorm van extra begeleiding wordt een behandelingsplan en een verslag opgesteld. Soms zal in onderling overleg doorverwezen worden naar instanties zoals schoolarts, huisarts, GGZ, psycholoog of orthopedagoog. Ouders/verzorgers die denken dat hun kind in aanmerking komt voor deze hulp, kunnen contact opnemen met de mentor.

Overige zorg
Daarnaast heeft RSG Wolfsbos een zorgteam voor leerlingen die extra aandacht of hulp nodig hebben.

Een decaan begeleidt de leerlingen bij de studie- en beroepskeuze.

Kijk voor informatie over Bevoegd Gezag bij Organisatie.

 

Aan de hand van het eindrapport van de leerling wordt bepaald of een leerling bevorderd wordt naar het volgende leerjaar. Hiervoor hanteren wij de volgende overgangsnormen.

 Ga naar adressen.

Een bezwaar wordt formeel gericht aan de bezwarencommissie van RSG Wolfsbos. De bezwarencommissie neemt een besluit over het bezwaar en deelt dit de klager (of bij minderjarigheid diens ouder/voogd) schriftelijk mede. De Commissie kan ook advies uitbrengen/voorstellen doen om te komen tot structurele oplossingen als het bezwaar voortkomt uit een structureel probleem.

De commissie kan zich laten bijstaan door een deskundige. De afdeling P&O kan meer informatie over de bezwarencommissie verstrekken.

De schoolboeken worden gratis ter beschikking gesteld aan de leerlingen. Gebruik van deze boeken is gebonden aan de volgende voorwaarden:

 • Bij de uitgifte van de boeken wordt een door de ouders/verzorgers ondertekende bruikleenovereenkomst  ingeleverd.
 • Ontvangen boeken moeten door de gebruiker behoorlijk worden gekaft en aan de binnenzijde worden voorzien van naam, klas en schooljaar.
 • Leerlingen krijgen bij ontvangst van de boeken 1 (één) week de gelegenheid om niet geregistreerde schade bij de klassenmentor te melden.
 • De boeken moeten weer in deugdelijke staat worden  ingeleverd.
 • Het verdient aanbeveling de boeken gedurende het schooljaar te vervoeren in een stevige schooltas.
 • Ouders/verzorgers/voogden/leerlingen zijn aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van boeken groter dan voortvloeiend uit het dagelijks gebruik en stellen zich garant voor opgelegde boetes naar aanleiding van eventuele schade of vermissing.

De school moet kosteloos aan de leerlingen verstrekken:

 • leerboeken
 • werkboeken
 • projectboeken en tabellenboeken
 • examentrainingen en examenbundels
 • eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
 • licenties van digitaal leermateriaal.

C 

 

 

 

 

Als school hebben we ervoor gekozen om het zogenaamde “Blended learning” toe te passen. Dit houdt in dat je naast een Chromebook of laptop ook nog werkt met (werk)boeken. Per vak worden er keuzes gemaakt hoe dit precies wordt ingevuld.

 

 

Het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers is de mentor van de leerling. Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind de contactgegevens van de mentor. U kunt op het ouderportal (ouders.wolfsbos.nl) ook zien wie de mentor van uw kind is. Komt u er met de mentor niet uit dan kunt u contact opnemen met de leerlingcoördinator, de teamleider en tenslotte met de directeur Onderwijs. 

Verder is er binnen RSG Wolfsbos een klachtenregeling.

In de UPDATE CORONA van 6 september 2021 is aanvullende informatie te vinden over corona en coronamaatregelen op basis van nieuwe richtlijnen of vragen vanuit ouders, leerlingen en personeel. Mocht u uw specifieke antwoord (nog) niet kunnen vinden, dan kunt u een mail sturen naar info@wolfsbos.nl 

D

Iedereen is verschillend: je wordt gezien op Wolfsbos. 

Op de locaties van het Dalton Beroepen College (Dikkenberg, Harm Smeenge en De Meander), wordt daltononderwijs gegeven.
We hanteren hierbij de 5 kernwaarden van Dalton: 

 • verantwoordelijkheid 
 • samenwerken 
 • effectiviteit
 • zelfstandigheid
 • reflectie

 

Naast de gewone vaklessen hebben we ook daltonuren, waarin je aan schoolopdrachten kunt werken en kunt kiezen uit verschillende opdrachten. 

Visie
Waarom werken we volgens het Daltonprincipe? 

Als school vinden we het belangrijk dat onze leerlingen opgroeien tot kritische en vaardige jongvolwassenen die hun dromen, passies en idealen bereiken via hun eigen weg. 

Dit bereiken we door: 

 • het jou aanleren van eenentwintigste-eeuwse vaardigheden, zoals problemen oplossen, kritisch en creatief denken 
 • het leren en werken met de mensen in je omgeving, in de omgeving van de school, andere scholen en bedrijven in de omgeving 
 • we leren je om eigen keuzes te maken en initiatief te nemen 
 • in de gemengde brugklas krijg je de kans om zelf te laten zien welk niveau jij aankan

 

 

Een decaan begeleidt de leerlingen bij de studie- en beroepskeuze, in samenspraak met de ouders/verzorgers. De begeleiding door de schooldecaan houdt in dat hij/zij:

 • de leerlingen aanmoedigt zoveel mogelijk zelf een weg te kiezen, passend bij hun aard, capaciteiten en belangstelling
 • hen wijst op de motieven die een rol kunnen spelen bij een persoonlijke keuze
 • aan de leerlingen de mogelijkheid biedt een goed beeld te krijgen van de keuzemogelijkheden en inzicht in de consequenties ervan
 • hen voorziet van de nodige informatie over vervolgopleidingen

Andere schoolfunctionarissen (zoals mentoren, docenten of teamleiders) of deskundigen van buiten de school  (bijv. beroepskeuze- adviseurs) kunnen daarbij worden ingeschakeld.
De beslissingsmomenten liggen bij:

 • keuze van een afdeling en een leerweg na de tweede klas VMBO
 • sectorkeuze en keuzevakken in de 3e klas van het VMBO en de keuze van het examenpakket in 4-VMBO
 • de keuze van de profielen in de 3e klas van de HAVO en van het VWO
 • de keuze van een voortgezette studie na het eindexamen of bij een tussentijds vertrek van de school

Andere taken van de schooldecaan binnen dit kader zijn o.a.:

 • organisatie en coördinatie van voorlichtingsmomenten
 • informatie over studiefinanciering
 • contacten met instanties op het gebied van studie- en beroepskeuzebegeleiding

De decanen op RSG Wolfbos zijn:
MAVO - Groene Driehoek
Dhr. A. Terpstra 
a.k.terpstra@wolfsbos.nl

HAVO / VWO - Groene Driehoek
Dhr. P. Kas (havo en vwo)
p.kas@wolfsbos.nl

VMBO / LWOO - Dikkenberg
Dhr. H. de Vroome
j.devroome@wolfsbos.nl

VMBO - Harm Smeenge
Dhr. E. Veldboom
e.veldboom@wolfsbos.nl

Meer informatie is ook te vinden op www.dedecaan.net

Voor ouders van leerlingen die het eerste leerjaar op RSG Wolfsbos starten draagt de school 75 Euro bij aan de aanschaf van een eigen device. Zo willen wij digitaal onderwijs voor al onze leerlingen mogelijk maken.

Alle ouders van leerlingen die in het schooljaar 2021-2022 starten in de eerste klas hebben een informatie- en bestelflyer van de Rentcompany ontvangen.

In deze informatie- en bestelflyer wordt uitgelegd wat het voordeel is en welke betaalmogelijkheden er zijn >>.

Voor ouders die geen device van de Rentcompany willen bestellen of al een eigen Windowsdevice hebben aangeschaft dienen rekening te houden met het volgende:

1. De minimale specificaties voor een eigen Windows-device binnen ons schoolnetwerk zijn:

 • Processor: Intel Celeron quad-core N4100
 • Operating System: Windows 10
 • Memory: 4GB
 • Display: 11 inch non-touch
 • Storage: 128GB eMMC SSD

  Voor een goede werking van de WiFi kaart wordt als algemene criteria aangehouden:

 • drivers WiFi kaart up to date
 • Windows 10 volledig bijgewerkt
 • WiFi kaart van fabrikant Intel
 • minimaal 2 x 2 MIMO a/b/g/n/ac

2. Onderstaande applicaties worden op school gebruikt
In de eerste weken van het nieuwe schooljaar helpen we de leerlingen bij het installeren van Office 365. Dit doen we zodat de leerlingen direct goed leren werken met deze applicatie. U hoeft deze nu nog niet te installeren. De school kan geen service verlenen op eigen devices van leerlingen indien deze storing of schade heeft.

Applicatienaam Omschrijving Download link
7-Zip Bestandscompressie en decompressie https://www.7-zip.org/a/7z1900-x64.exe
Adobe Reader PDF bestanden lezen https://get2.adobe.com/nl/reader/?cgen=QBWYPM5G&mv=other
Google Chrome Internet browser www.google.com
Mozilla Firefox Internet browser https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/
Safe Exam Browser Toetsafname software https://sourceforge.net/projects/seb/files/seb/SEB_3.2.0/SEB_3.2.0.324_SetupBundle.exe/download
VLC media player Media player software https://www.videolan.org/vlc/index.nl.html
Office 365 Microsoft Office Uitleg op school, hoe te installeren

 

 

Kijk bij Organisatie.

 

Herhaalde malen blijven zitten in een klas duidt op diepliggende problematiek en is niet zinvol. Er zijn daarom regels van toepassing die veelvuldig doubleren (zitten blijven) moeten voorkomen:

 • Het is niet mogelijk dat een leerling het onderwijs in eenzelfde leerjaar van een afdeling gedurende meer dan twee schooljaren volgt
 • Het is niet mogelijk dat een leerling in twee opeenvolgende jaren doubleert. De uitzondering hierop is de examenklas. Een leerling mag wel blijven zitten in de voorexamenklas en zakken voor het examen en terugkomen.

Leerlingen op het havo en vwo van RSG Wolfsbos kunnen ook kiezen voor drama als eindexamenvak. Het vak bestaat uit praktijk en vaktheorie. Leerlingen leren vakspecifieke kennis, begrippen en vaardigheden, aan de hand van praktisch bezig zijn en het analyseren van werk van kunstenaars. En daarmee leren ze ook zelf hoe ze met deze kunstvormen kunnen werken. Bijvoorbeeld door zelf voorstellingen te schrijven en uit te voeren.

Vanaf leerjaar 1 wordt leerlingen onderwijs in muziek en drama aangeboden. In het derde leerjaar maken leerlingen een keuze om drama op te nemen als examenvak. Met het aanbieden van drama wordt het aanbod in kunstvakken in de bovenbouw havo/vwo compleet: in de beeldende vakken kan al geruime tijd examen worden gedaan. De school heeft hier inmiddels ruime ervaring mee.

Dyslexie betekent letterlijk: niet goed kunnen lezen. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Als uw kind dyslexie heeft of dat na onderzoek bij ons op school wordt vastgesteld, dan krijgt uw kind een dyslexiepaspoort. In een gesprek met uw kind wordt vastgesteld welke ondersteunende maatregelen uw kind nodig heeft om goed met zijn dyslexie om te kunnen gaan. Die maatregelen nemen we op in het dyslexiepaspoort.
 

E

Binnen het Praktijkonderwijs (De Meander) wordt in samenwerking met het Alfa-college de Entree-opleiding aangeboden. De Entree opleiding binnen onze locatie is een 1- of 2 jarige MBO opleiding tot assistent. In de Entree-opleiding leer je je toekomstige werk goed te doen. Je leert op school en in de praktijk (stage). Het vakkenpakket bestaat oa. uit Nederlands, rekenen en burgerschap. Met een Entree-diploma kun je toegelaten worden tot een mbo-opleiding op niveau 2.

 

Rond het Schoolexamen en Centraal Examen moeten zaken nauwkeurig geregeld worden. Wat zijn je rechten en plichten en wat kun je doen als je bezwaar hebt tegen een beoordeling? Al dit soort regels, de examennormen en de exameneisen, zijn vastgelegd in het examenreglement.

Examenreglement Harm Smeenge 2020-2021

Examenreglement 3 mavo 2020-2021

Examenreglement 4 mavo 2020-2021

Examenreglement Havo en VWO 2020-2021

Examenreglement Dikkenberg 2020-2021

 

 

Op RSG Wolfsbos behalen we gewoonlijk heel goede examenresultaten. Voor zowel de vmbo, havo als het atheneum. De resultaten van vmbo, havo als het atheneum liggen boven het landelijke gemiddelde.  Daar zijn we erg trots op!

De meeste leerlingen die bij ons op school komen, blijven bij ons. Maar heel weinig leerlingen besluiten om van school te veranderen. De meeste leerlingen voelen zich bij ons thuis.

Kijk voor onze meest actuele examenresultaten op www.scholenopdekaart.nl 

 

Binnen het programma van Wolfsbos Excellentie willen we leerlingen helpen om hun excellentie te ontwikkelen. Of het nu gaat om de begeleiding bij de ontwikkeling naar een topsporter of om te ontdekken waar een leerling talent voor heeft, wij helpen je daarbij. Basisschoolleerlingen die extra uitdaging zoeken kunnen bij ons al meedoen binnen het project Talenten Binnenboord. Ook kan je bij ons je Cambridge English certificaten halen om zo internationaal georiënteerd te zijn. 

Meer letters  

Kom je ook bij ons op school!

Meld je aan